Welcome to Gaia! :: Arenas

 • Arenas
 
 
 • Ino Yamanaka
 • Voting has ended.
 • Voting has ended.
 • Title: Ino Yamanaka
 • Artist: Ino Yamanaka
 • Description: (Naruto - EP 31)
  "๐™„'๐™ซ๐™š ๐™–๐™ก๐™ฌ๐™–๐™ฎ๐™จ ๐™ฌ๐™–๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™™ ๐™ฉ๐™ค ๐™œ๐™š๐™ฉ ๐™ฉ๐™ค ๐™ ๐™ฃ๐™ค๐™ฌ ๐™ฎ๐™ค๐™ช ๐™—๐™š๐™ฉ๐™ฉ๐™š๐™ง"

  Ino's failed attempt at seducing Neji... oTL

  Much like Nindo Naruto, we have been away--buuut we are back!! So here we are and we thought it would be cool to have some of our old gang enter with us! Please check out the other Naruto entries who have entered this week! หถแต” แต• แต”หถ
 • Date: 11/22/2022
 • Tags: inoyamanaka kunoichi ninja genin naruto
 • Report Post
 • Reference Image:
Comments (7 Comments)
 • afantasticlie - 12/02/2022
 • Truly immaculate recreation. Both the background and expression seem ripped from the scene itself! And her genin outfit is, as I have said before, wonderfully crafted. Well done ^-^
 • Madara Uchiha - 11/28/2022
 • I believe you attempted this on me the other day and you got the same results as with Neii. Nevertheless a great cosplay, be proud of the results of the work and effort put into this.
1   2   
 
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games
Play with GCash
Play with Platinum