Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

Subscribe to this Journal
Vitthoi sister 's Gaia blog


Thelena_Viet_Girl
Community Member
avatar
6 comments
Một buổi học hí hoáy " bút chì" !
Thi xong rùi! 4laugh Tưởng như kết thúc...ài dè phải go to school zới Ko có bài gì học....Chán! stressed Đứa thì quýnh nhau chí chóe, đứa làm ca sĩ Chai-en, đứa lại nằm xải lai ra,...v...v...( chỉ toàn là những hành động Ko ra dáng 1 học sinh chút nèo ) xp Còn mình thì...ngồi zẽ choa mấy khách hàng đây! Bút chì màu, tẩy, dao cạo,...tè le lên! mrgreen Chán...Thế lại hứng chuyển sang zẽ anime...(lâu ngày cứng tay hồi nên thử xem) sweatdrop Nhưng hùi thử...Ko bít đẹp hông nên đem ra choa mấy bẹn xem thử hùi comment nhận xét choa! blaugh
User Image
User Image
( xin lũi nha nhưng bức ảnh này là do mình để ngược...Thông cảm! sweatdrop )
« Prev Week | 05/24 to 05/17 | Next Week » | Home
 
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games
Mini-Games
Play with GCash
Play with Platinum