User Image

Shounen yo jashin wo idake...--embrace your wicked heart, oh young man.